این پکیج شامل یک فصل اسکی می باشد ( از زمان شروع کار پیست های اسکی تا اتمام فعالیت پیست ها)